THIỀN SƯ VÀ CÔ LÁI ĐÒ 

BS Khoáng trích từ thư viện Hoa Sen

A ZEN MONK AND A FERRYWOMAN 
Translated into English by Nguyen Giac
   THIỀN SƯ VÀ CÔ LÁI ĐÒ 
Nguyên Giác dịch ra tiếng Anh
One day a Zen monk had to cross a river. He went over a ferryboat which was rowed by a beautiful woman.   Một hôm, một Thiền sư phải qua sông. Sư bước lên một chiếc đò của một cô lái đò xinh đẹp.
After the boat reached the other shore, the ferrywoman collected the normal fares from all passengers except the monk, who was asked to pay double.   Sau khi thuyền cặp bến, cô lái thu tiền từng ngườì như bình thường, chỉ trừ nhà sư bị cô lái đò đòi tiền gấp đôi.
The monk was surprised and asked why.   Nhà Sư ngạc nhiên hỏi vì sao.
Smiling, the ferrywoman said, “Dear Venerable, because you gazed at me.”    Cô lái mỉm cười: “Thưa Thầy, vì Thầy đã nhìn em…”
Silently, the monk paid double the normal fare and stepped onto the river shore.   Nhà sư lặng lẽ trả tiền và bước lên bờ.
One day the monk had to cross the river again. This time the ferrywoman asked for triple the normal fare.   Một hôm nhà sư lại qua sông. Lần nầy cô lái đòi tiền "gấp ba."
The monk was surprised and asked why.   Nhà sư ngạc nhiên, hỏi vì sao.
Smiling, the ferrywoman said, “Dear Venerable, you gazed at my underwater reflection.”   Cô lái cười bảo: Thưa Thầy, Thầy đã nhìn em dưới nước.
Silently, the monk paid triple the normal fare and stepped onto the river shore.   Nhà sư nín lặng trả tiền gấp ba bình thường, và bước lên bờ.
One day the monk had to cross the river again. After boarding the ferryboat, the monk closed his eyes and sat in meditation.   Một hôm nhà sư lại qua sông. Vừa bước lên đò nhà sư nhắm nghiền mắt lại đi vào thiền định.
This time the ferrywoman asked for five times the normal fare. The monk was surprised and ask why.   Đò cập bến cô lái đò thu tiền "gấp năm" lần. Nhà sư ngạc nhiên, hỏi vì sao.
Smiling, the ferrywoman said, “Dear Venerable, you didn’t gaze at me, but you thought of me.”   Cô lái cười, đáp: Thưa Thầy, Thầy không nhìn em, nhưng còn nghĩ đến em.
Silently, the monk paid five times the normal fare.   Lặng lẽ, nhà sư trả tiền gấp năm lần bình thường.
One day the monk had to cross the river again. This time, the monk looked at her in the eyes.   Một hôm nhà sư lại qua sông. Lần nầy nhà sư nhìn thẳng vào cô lái đò…
After the ferryboat reached the shore, the monk smiled and asked how much the fare was.   Đò cập bến, nhà sư cười hỏi lần nầy phải trả bao nhiêu.
The ferrywoman replied that the monk should pay nothing.   Cô lái đáp: Em xin đưa Thầy qua sông, không thu tiền.
The monk asked why.   Thiền sư hỏi vì sao.
The ferrywoman smiled and said, “You looked at me, and cling not to any image. Thus, I carry you to the other shore for free.”   Cô lái cười và đáp: - Thầy đã nhìn em mà không còn dính mắc gì tới hình ảnh em nữa… Do vậy em xin đưa Thầy qua sông mà thôi...

BÀN LUẬN

Sau đây là  3 "comments" trên Internet  mà tôi thấy hay hay: 

1-Tiếp cảnh sinh tư tình, rồi hành ý lãng tránh đều đã có dính mắc chấp giữ. Nhìn thẳng thấy rõ đúng như thực, bất khởi vọng niệm...

2-Đó thấy không ?! Dzậy mà mấy bà cứ chửi mấy ông : cứ thấy gái đẹp là tươm tướp, tươm tướp ... 
nhưng thật ra chúng tôi là những người đã đắc đạo từ lâu ... 
nhìn mà không nghĩ gì cả vì có nghĩ cũng chẳng được chi mà lại càng thêm tức ...vì hết xí quách hết dzồi. 
 
3-Nói một cách khác - (mọi sự từ TÂM mà ra) sống ở đời chỉ có chữ TÂM là đáng quý!

 

           Theo thiển ý của tôi, cô lái đò là hóa thân của một vị  giác ngộ muốn dạy cho chúng ta một bài Pháp. Nhà sư gặp cô lái đò 4 lần:

Lần 1 bị trả tiền gấp 2 vì nhìn cô gái với tâm phàm (ham muốn).

Lần 2 bị trả tiền gấp 3 vì không dám nhìn thẳng, mà liếc bóng cô gái dưới nước. 

Lần 3 bị trả tiền gấp 5 vì giả bộ nhắm mắt ngồi thiền nhưng vẫn tơ tưởng đến cô gái.

Lần 4 không phải trả tiền vì mặc dù nhìn thẳng cô gái nhưng tâm không bị dính mắc bởi những ý nghĩ xấu: Nhìn mà như không nhìn vậy!

 

           Trong Đạo Phật, có những câu nghe qua có vẻ nghịch lý nhưng rất thâm thúy như:

- Gíup mà như không gíup , thế mới thật là  gíup .

- Nhẫn mà như không nhẫn, thế mới thật là nhẫn.

- Thương mà như không thương, thế mới thật là thương...

Download