HỘI NGHỊ SIÊU ÂM TOÀN QUỐC LẦN THỨ BA

The 3rd National Congress of Vietnamese Society of Ultrasound in Medicine

Hà Nội, ngày 11-12/01/2019

Ha Noi Capital, on January 11th -12th, 2019

 

 

HỘI NGHỊ SIÊU ÂM TOÀN QUỐC LẦN THỨ BA

The 3rd National Congress of Vietnamese Society of Ultrasound in Medicine

Hà Nội, ngày 11-12/01/2019

Ha Noi Capital, on January 11th -12th, 2019

Ngày 11/01/2019 - HỘI TRƯỜNG A 

 • Thời gian / Time: 09:00 - 09.30
 • Chủ toạ đoàn / Chairman: Dr. Phan Thanh Hải - Prof. Ioan Sporea
 • Đề tài / Title: Đồng bộ hóa siêu âm và cộng hưởng từ - Simultaneous multimodality imaging of ultrasound and MR
 • Báo cáo viên / Reporter: Prof. Iwaki Akiyama

Tiếng Việt, Tiếng nước ngoài

 

HỘI NGHỊ SIÊU ÂM TOÀN QUỐC LẦN THỨ BA

The 3rd National Congress of Vietnamese Society of Ultrasound in Medicine

Hà Nội, ngày 11-12/01/2019

Ha Noi Capital, on January 11th -12th, 2019

Ngày 11/01/2019 - HỘI TRƯỜNG A 

 • Thời gian / Time: 10:30 - 11.00
 • Chủ toạ đoàn / Chairman: Prof. Phạm Minh Thông - Prof. Christoph F. Dietrich
 • Đề tài / Title: Khảo sát bướu đặc tuyến tụy - Decision making in solid pancreatic tumours
 • Báo cáo viên / Reporter: Prof. Christoph F. Dietrich

Tiếng Việt, Tiếng nước ngoài

 

HỘI NGHỊ SIÊU ÂM TOÀN QUỐC LẦN THỨ BA

The 3rd National Congress of Vietnamese Society of Ultrasound in Medicine

Hà Nội, ngày 11-12/01/2019

Ha Noi Capital, on January 11th -12th, 2019

Ngày 11/01/2019 - HỘI TRƯỜNG A 

 • Thời gian / Time: 09:30 - 10.00
 • Chủ toạ đoàn / Chairman: Dr. Phan Thanh Hải - Prof. Ioan Sporea
 • Đề tài / Title: Cập nhật những cái mới trong siêu âm đàn hồi gan - What is new in liver elastography
 • Báo cáo viên / Reporter: Prof. Ioan Sporea

Tiếng Việt, Tiếng nước ngoài

 

HỘI NGHỊ SIÊU ÂM TOÀN QUỐC LẦN THỨ BA

The 3rd National Congress of Vietnamese Society of Ultrasound in Medicine

Hà Nội, ngày 11-12/01/2019

Ha Noi Capital, on January 11th -12th, 2019

Ngày 11/01/2019 - HỘI TRƯỜNG A 

 • Thời gian / Time: 11:00 - 11.30
 • Chủ toạ đoàn / Chairman: Prof. Phạm Minh Thông - Prof. Christoph F. Dietrich
 • Đề tài / Title: Vai trò của siêu âm trong đánh giá bướu thận - Problematic renal masses: role of ultrasound
 • Báo cáo viên / Reporter: Prof. Seung Hyup Kim

Tiếng Việt, Tiếng nước ngoài