HỘI Y HỌC TP. HỒ CHÍ MINH

HỘI CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

------0------

HỘI NGHỊ KHOA HỌC CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

TP HỒ CHÍ MINH MỞ RỘNG

CẦN THƠ 04/04/2015