CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

SIÊU ÂM MẠCH MÁU: TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO

Phần 1: Nguyên lý siêu âm Doppler mạch máu, Bs. Nguyễn Quang Trọng 

Nguyên lý và kỹ thuật siêu âm Doppler (ngày 04/01/2021)

- Điều chỉnh máy tối ưu - phân tích phổ Doppler (ngày 08/01/2021)

- Thảo luận - phần 1 (ngày 06/02/2021)

Phần 2: Siêu âm Doppler động mạch cảnh, Bs. Nguyễn Quang Trọng

- Siêu âm Doppler động mạch cảnh trong (ngày 25/02/2021)

- CIMT (Carotid Intima - Media Thickness) How to do? How to report? (ngày 25/02/2021)

- Thảo luận - phần 2 (ngày 18/03/2021)

 Phần 3: Siêu âm Doppler mạch máu đầu cổ ngoài sọ, Bs. Nguyễn Quang Trọng

- Siêu âm Doppler động mạch đốt sống (ngày 10/03/2021)

- Hội chứng cướp máu của động mạch dưới đòn (ngày 10/03/2021)

- Thảo luận - phần 3 (ngày 03/04/2021)