CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

SIÊU ÂM MẠCH MÁU: TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO

Phần 2: Siêu âm Doppler động mạch cảnh, Bs. Nguyễn Quang Trọng

- Siêu âm Doppler động mạch cảnh trong (ngày 25/02/2021)

 

CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

SIÊU ÂM MẠCH MÁU: TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO

Phần 1: Nguyên lý siêu âm Doppler mạch máu, Bs. Nguyễn Quang Trọng

- Điều chỉnh máy tối ưu và phân tích phổ Doppler

 

CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

SIÊU ÂM MẠCH MÁU: TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO

Phần 2: Siêu âm Doppler động mạch cảnh, Bs. Nguyễn Quang Trọng

- CIMT (Carotid Intima - Media Thickness) How to do ? How to report ? (ngày 25/02/2021)

 

CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

SIÊU ÂM MẠCH MÁU: TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO

Phần 1: Nguyên lý siêu âm Doppler mạch máu, Bs. Nguyễn Quang Trọng

 

CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

SIÊU ÂM MẠCH MÁU: TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO

Phần 1: Nguyên lý siêu âm Doppler mạch máu, Bs. Nguyễn Quang Trọng

Thảo luận Nguyên lý siêu âm Doppler mạch máu, Bs. Nguyễn Quang Trọng ngày 06/02/2021